Antwoord: De groep mensen waar we het hier over hebben zijn kinderen en volwassenen met een handicap die op grond van een indicatie van het CIZ in aanmerking komen voor zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Er kan sprake zijn van een verstandelijke of een lichamelijke handicap, of van beide, van gedragsproblemen en psychische problematiek en/of van zintuigelijke beperkingen. Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Onder de Wlz vallen niet alleen gehandicapten die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben, maar daaronder vallen ook bijvoorbeeld dementerende ouderen (die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben).

Dat de groep mensen die Wlz-zorg ontvangt zo breed is, bemoeilijkt de discussie. De bezuiniging geldt voor de hele Wlz-groep, maar de zorg, mogelijkheden en situaties van de verschillende groepen mensen varieert enorm. Ouderen die Wlz-zorg ontvangen hebben over het algemeen nog maar een paar jaar te leven, hun gezondheid zal naar verwachting verslechteren. Meervoudig gehandicapten daarentegen doen meestal een leven lang een beroep op deze zorg. Zij kunnen tijdens hun leven nog leren en werken, al is daar wel veel begeleiding bij nodig. Hun leven loopt niet op zijn einde; vaak staan ze nog helemaal aan het begin van het leven.