print

Op de dagbesteding voor ouderen is flink bezuinigd. Maar vraag instellingen waar ze tegenaan lopen, en ze beginnen over het vervoer. De vergoeding die ze krijgen om ouderen van en naar de dagbesteding te verplaatsen is in 2013 gehalveerd, en met de overgang van vervoer naar de gemeenten in 2015 is opnieuw flink gesneden in de budgetten. Instellingen lijden verlies op dit vervoer. Het gevolg: de toegang tot dagbesteding staat onder druk, en de keuze van soort dagbesteding wordt beperkt.

Probleem
Laatst bijgewerkt: 09 maart 2016

Ouderen die dagbesteding nodig hebben zijn vaak niet in staat zich zelfstandig van en naar de locatie van de dagbesteding te verplaatsen. Bijvoorbeeld omdat ze beginnend dementerend zijn of omdat ze dat fysiek niet kunnen. De gemeente kan een indicatie afgeven voor 'vervoer'. Daarbij wordt kritisch gekeken of er mantelzorgers of vrijwilligers zijn die bij het vervoer kunnen helpen.  

Drie problemen: 

  1. Het is de vraag of het vervoer altijd veilig gebeurt, ook al heeft de gemeente hiervoor een indicatie afgegeven. De vergoeding die instellingen krijgen voor het organiseren van het vervoer is vaak niet kostendekkend. In de praktijk blijken veel instellingen alleen vervoer te kunnen aanbieden dat geregeld wordt door vrijwilligers, vaak met tweedehands materiaal. Het vraagt nogal wat van vrijwilligers om te werken met kwetsbare ouderen. Vrijwilligers zijn bovendien vaak zelf bejaard. De ouderen die vervoerd worden staan letterlijk wankel op hun benen; in- en uitstappen is lastig, en bij rolstoelvervoer gelden allerlei veiligheidsvoorschriften. En dan is er natuurlijk ook nog de sociale veiligheid die gewaarborgd moet worden: de vrijwilligers komen vaak ook bij de mensen thuis als zij hen ophalen. Het vervoer van kwetsbare ouderen kan natuurlijk prima met hulp van vrijwilligers worden georganiseerd, maar professioneel toezicht en professionele begeleiding moeten ingezet kunnen worden indien nodig.  
  2. Ouderen die geen indicatie krijgen voor vervoer bijvoorbeeld omdat ze nog goed kunnen lopen of fietsen of omdat ze een goed netwerk hebben, zijn vaak afhankelijk van mantelzorgers of familie om bij de dagbesteding te komen. Die afhankelijkheid van mantelzorgers of vrijwilligers kan drempelverhogend werken om de dagbesteding te bezoeken - bijvoorbeeld als de partner of een familielid geen tijd heeft omdat deze moet werken. Zo kan het gebeuren dat een oudere die volgens de gemeente op eigen kracht bij de dagbesteding kan komen, daar toch niet komt.
  3. De keuze naar welke dagbesteding ouderen gaan wordt door de grote nadruk die is komen te liggen op de kosten van vervoer, sterk ingeperkt door de reisafstand. Maar de ene dagbesteding is de andere niet, net zomin als de ene mens de andere is. Dagbesteding om de hoek is een mooi ideaal, maar is niet altijd en voor iedereen de beste optie. Dagbesteding naar culturele achtergrond (of bijvoorbeeld naar opleidingsniveau of seksuele geaardheid) blijkt vooral voor dementerenden erg goed te werken. Maar dan moet er bijna altijd wel meer gereisd worden. Hetzelfde geldt als wordt gekozen voor dagbesteding naar interesse en vaardigheden - een vorm van dagbesteding die in opkomst is, door de nieuwe generatie ouderen die zich aandient. 
interview

'Vervoer is niet te betalen'

Margriet May coördineert de dagopvang voor ouderen in Rotterdam. Op vervoer is zo veel bezuinigd dat dit alleen kan worden geregeld via een vrijwilligersorganisatie, met een bijna-afgekeurde bus. De chauffeurs zijn vrijwilligers of komen van de Sociale Dienst, als tegenprestatie voor hun uitkering.

interview

'Georganiseerd vervoer blijft noodzakelijk'

Carla Knol, adviseur dagbesteding in Arnhem, vertelt hoe het budget voor het vervoer van en naar de dagbesteding sinds begin 2014 gedaald is van rond de € 16 naar  4,50 per dag. Daar regel je geen vervoer van ouderen voor, ook niet als iedereen die hulp van familie of vrienden kan krijgen, op eigen gelegenheid komt. Waarom mogen ouderen hun pasje voor de regiotaxi eigenlijk niet gebruiken om naar de dagbesteding te gaan? En waarom zijn er niet meer scootmobiel-uitleenpunten?

interview

'We hebben weinig nieuwe aanmeldingen voor vrijwilligers'

Bennema State in Hardegarijp krijgt van de gemeente € 7 per dag om cliënten van en naar de dagbesteding te brengen. Maar in dit buitengebied van Friesland zijn de afstanden groot; voor dit budget lukt het niet. Vrijwilligers hebben zelf een bus aangeschaft. De chauffeurs zijn uiteraard eveneens vrijwilligers, en zonder uitzondering 65-plus.

interview

'Alleen de wetgeving opnieuw aanpassen lost de problemen niet op'

Patrick Jansen, onderzoeksbureau HHM: 'We zien soms schrijnende gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. De tarieven die de zorgaanbieders krijgen voor het vervoer zijn wel heel minimaal geworden. Ze kunnen daar hun vervoerders niet van betalen. Daar wil ik wel bij aantekenen dat het nodig is druk uit te oefenen op die vervoerders om de ritten anders te gaan organiseren. In het verleden zijn veel busjes en taxi’s inefficiënt ingezet; systemen waren zo ingericht  dat als je als vervoerder veel reed, je ook veel betaald kreeg. Die businessmodellen moeten anders.'

Ideeën
Om een oordeel te kunnen vormen over de situatie rond het vervoer van ouderen van en naar hun dagbesteding, zijn de volgende vragen relevant:
Laatst bijgewerkt: 23 november 2015
Advies
advies
Laatst bijgewerkt: 23 november 2015

Het vervoer van kwetsbare ouderen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente kiest hoe zij het openbaar vervoer en het georganiseerd vervoer aanstuurt en inricht. Een wethouder met een heldere visie, en kritisch denkende gemeenteraadsleden maken in dezen het verschil of kwetsbare ouderen wel of niet naar de dagbesteding kunnen gaan die goed bij hen past.

De gemeente geeft in veel gevallen aan instellingen een vergoeding voor vervoer van mensen die daarvoor een indicatie hebben gekregen van de gemeente. Het probleem is zoals gezegd dat deze vergoeding vaak niet kostendekkend is. De gemeente schuift in dat geval het probleem van onvoldoende budget door naar de instelling en naar de kwetsbare ouderen. Dat is geen goed bestuur. Hoe het anders kan?

In heel veel gemeenten werken verschillende vormen van doelgroepenvervoer niet samen; je hebt het leerlingenvervoer, het gehandicaptenvervoer naar de dagbesteding, het vervoer van ouderen naar de dagbesteding, de regiotaxi, en natuurlijk ook het reguliere openbaar vervoer. Een gemeente kan zorgen dat dit vervoer efficienter wordt ingezet.

  1. Maak het openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk zodat zo weinig mogelijk mensen speciaal vervoer nodig hebben. Maak bijvoorbeeld de instaphoogte van bussen zo laag mogelijk zodat ook mensen die niet goed ter been zijn kunnen in- en uitstappen. Een andere manier om het openbaar vervoer toegankelijker te maken is door promotie van digitale hulpmiddelen als de go-ov app voor verstandelijk gehanicapten.
  2. Zeker in landelijke gebieden gebeurt het vervoer van ouderen veelal door vrijwilligers. Gemeenten kunnen deze vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen. Niet alleen door waardering voor dit werk uit te spreken, maar ook door voor een goede begeleiding en goede randvoorwaarden te zorgen. Professionele begeleiding blijft altijd nodig, om te veiligheid te garanderen, maar ook om in geval van conflicten te helpen bij het vinden van een oplossing. Investeer dus ook in vervoer dat wordt georganiseerd door vrijwilligers.
  3. Kijk welke gehandicapten en ouderen wellicht via de regiotaxi vervoerd kunnen worden. Sommige gemeenten houden de verschillende vervoersstromen strikt gescheiden door te verbieden dat de regiotaxi gebruikt wordt voor vervoer van en naar de dagbesteding (met het argument dat ze de instellingen voor dagbesteding al een vergoeding voor vervoer geven). Denk groot, niet klein.
  4. Probeer voor rolstoelvervoer afspraken te maken met de instellingen opdat het vervoer van verschillende doelgroepen gecombineerd kan worden: bijvoorbeeld eerst het leerlingenvervoer, dan het gehandicaptenvervoer naar de dagbesteding en vervolgens het vervoer van ouderen naar de dagbesteding. De aanvangs- en sluitingstijden moeten dan wel op elkaar worden afgestemd. De gemeente kan alle partijen bij elkaar brengen om hier afspraken over te maken.
  5. Voor sommige ouderen blijft individueel georganiseerd vervoer noodzakelijk. Gemeenten die niet zelf dit vervoer willen organiseren, moeten hiervoor een kostendekkende vergoeding geven aan instellingen.

​Ook de landelijke politiek heeft een verantwoordelijkheid voor het vervoer van kwetsbare ouderen. Sinds 2013 is het budget dat sommige instellingen krijgen voor het vervoer van kwetsbare ouderen met 75% gedaald. Dit zien als louter een gemeentelijk probleem is kortzichtig. Gemeenten schuiven de rekening door naar de instellingen, en van daar komt die bij de ouderen terecht. Het kabinet moet erkennen dat als het de bedoeling is dat steeds meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, ook steeds meer mensen gebruik zullen gaan maken van dagbestedingsactiviteiten, en dat deze activiteiten niet altijd om te hoek liggen. Investeringen in een goede, bij de persoon passende dagbesteding, inclusief de mogelijkheid voor ouderen daar te komen, verdienen zich uiteindelijk terug doordat opname in een zorginstelling wordt uitgesteld.

foto: Joop Plukaard